ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้าน มีอะไรบ้าง

องค์ประกอบของราคาค่าก่อสร้างบ้านแบบปกติธรรมดาจะประกอบด้วยค่าวัสดุเป็นหลักประมาณ 70% ส่วนที่เหลือประมาณ 30% จะเป็นค่าแรงงาน ส่วนการประเมินราคาค่าก่อสร้างโดยทั่วไปจะประมาณการด้วยค่าตัวเลขงบประมาณต่อพื้นที่ใช้สอย เช่น ต้องการสร้างบ้านเดี่ยว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตร.ม. ค่าก่อสร้างอย่างประมาณ คือ 15,000 บาท/ ตร.ม. ดังนั้นต้องเตรียมงบประมาณไว้ประมาณ 1.8 ล้านบาท เป็นต้น

ทั้งนี้ราคาค่าก่อสร้างของบ้านแต่ละหลังย่อมไม่เท่ากัน ขึ้นกับการกำหนดใช้วัสดุ แม้ว่าจะเป็นบ้านแบบเดียวกันแต่เลือกใช้วัสดุแตกต่างกัน เช่น บ้านหนึ่งเป็นพื้นไม้ปาร์เกต์ อีกบ้านเป็นพื้นไม้มะค่า ต้นทุนก็ไม่เท่ากันแล้ว อย่างหลังจะสูงกว่าเพราะไม้มะค่าแพงกว่าไม้ปาร์เกต์

ตัวอย่างประมาณการค่าก่อสร้าง
* พื้นที่ใช้สอย 325 ตร.ม.
* ระยะเวลาก่อสร้างเมื่อ 4 ปีก่อน
* วัสดุระดับปานกลาง
* เฉลี่ยค่าก่อสร้างประมาณ 15,000 บาท/ ตร.ม.

จากตารางจะเห็นว่าราคางานโครงสร้างจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคางาน และราคาค่าแรงประมาณ 30% ของค่าวัสดุ(ประมาณ 1 ล้าน/ 3 ล้าน) บางรายการค่าแรงอาจจะสูงกว่าค่าวัสดุ และบางรายการไม่ได้มีค่าแรง เช่น งานไฟฟ้า ซึ่งเป็นการคิดราคาแบบเป็นจุด ค่าแรงจึงรวมอยู่ในค่าวัสดุ (ไม่รวมดวงโคม)

ดังนั้นเรื่องราคาค่าก่อสร้างจึงเป็นเรื่องซับซ้อนพอสมควรตารางราคาเป็นกรอบสำหรับการทำสัญญา เพราะเมื่อก่อสร้างจริงมักจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าของบ้านอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ในปัจจุบันจึงทำการสร้างบ้านจนเสร็จก่อนขาย ก็เพื่อตัดปัญหาการเปลี่ยนแปลงแก้ไขขณะทำงาน ซึ่งจะทำให้งานล่าช้าและเกิดค่าใช้จ่ายมาก

หวังว่าเรื่องการทำราคาค่าก่อสร้างในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างครับ

ลำดับที่         รายการ       ค่าวัสดุ (บาท)      ค่าแรง (บาท)   รวม (บาท)     หมายเหตุ
    A   งานโครงสร้างทั่วไป         1,102,910        351,350    1,454,260       29.62%
    B   งานโครงหลังคาและหลังคา         314,700        188,000    502,700       10.24%
    C   งานฝ้าเพดาน         139,600        33,000    172,600       3.52%
    D   งานผนัง-ผิวหนัง         198,840        146,820    345,660       7.04%
    E   งานผิวพื้น         194,150        93,550    287,700       5.86%
    F   งานบันได         84,000        19,000    103,000       2.10%
    G   งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์         318,700        12,000    330,700       6.74%
    H   งานทาสี         218,650        79,950    298,600       6.08%
    I   งานเบ็ดเตล็ด         72,500        30,000    102,500       2.09%
    J   งานประปา-สุขาภิบาล         216,150        76,450    292,600       5.96%
    K   งานระบบไฟฟ้า-ติดตั้งดวงโคม         201,000        0    201,000       4.09%
  รวม    A-K         3,061,200        1,030,120    4,091,320       83.34%
    L   ค่าดำเนินการและกำไร (20%)    817,680       16.66%
    M   รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน    4,909,000       100%

ที่มา : Home Buyers’Guide ฉบับที่ 278 กุมภาพันธ์ 2559

 

About the Author: admin

Leave a Reply